Stöd till Försvarets materielverk Fortifikationsverket och Försvarsmakten om ekonomisk styrning

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:51
Publiceringsdatum
2022-10-17

Rapporten är Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) avrapportering av uppdraget att stödja Försvarets materielverk, Fortifikationsverket och Försvarsmakten med att utveckla myndigheternas ekonomiska rapportering och resultatredovisning till regeringen.

ESV lämnar inga förslag utan visar på olika överväganden regeringen kan göra i det fortsatta arbetet med att utveckla den ekonomiska styrningen av dessa myndigheter. ESV:s överväganden tar sin utgångspunkt i riksdagens och regeringens bestämmelser om ekonomisk styrning i staten.

Kontakt