Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. – del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2021

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:20
Publiceringsdatum
2022-03-22

Statens totala intäkter för 2021 blev 1 660 miljarder kronor. Det är en ökning med 182 miljarder kronor jämfört med 2020. Skatteintäkterna ökade med 173 miljarder kronor, vilket främst är en effekt av den ekonomiska återhämtningen under 2021.

Utöver intäkterna ökade resultatet från statens andelar i hel- och delägda företag med 70 miljarder kronor och uppgick sammanlagt till 98 miljarder kronor.

Statens totala kostnader blev 1 668 miljarder kronor för 2021, vilket är en ökning med 65 miljarder kronor jämfört med 2020. Ökningen förklaras främst av statens transfereringar som ökade med 30 miljarder kronor under året.

Övriga driftkostnader i staten ökade med 23 miljarder kronor. Det förklaras delvis av högre kostnader för elpriser hos Affärsverket svenska kraftnät samt kostnadsökningar för försvaret, inköp av vaccin och testning för covid-19.

Statens nettoförmögenhet uppgick till 117 miljarder kronor vid utgången av 2021. Det är en ökning med 144 miljarder kronor jämfört med 2020, då nettoförmögenheten var -27 miljarder kronor.

Statens skuld minskade under året. Mest minskade skulden i utländsk valuta, med 46 miljarder kronor. Det bidrog till att statsskulden minskade med 73 miljarder kronor, och uppgick till 1 145 miljarder kronor vid utgången av 2021.

Kontakt