Säkerställ korrekta utbetalningar från välfärdssystemen – förslag på åtgärder

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:26
Publiceringsdatum
2022-03-31

Den här rapporten är Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) första redovisning till regeringen med förslag om åtgärder sedan förordningen (2021:663) om arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen trädde i kraft.

En viktig utgångspunkt har varit att lägga förslag på åtgärder som tar sikte på gemensamma problem som delas av flera myndigheter, och som en enskild myndighet inte kan lösa på egen hand.

ESV lämnar tre förslag på vad regeringen bör göra:

  • Påbörja en samlad översyn av de utbetalande myndigheternas registerförfattningar. Syftet med översynen är att ge myndigheter och arbetslöshetskassor liknande förutsättningar för att kunna utveckla riskbaserade kontroller och använda dem på ett effektivt och rättssäkert sätt.
  • Undanröja de rättsliga hinder som finns för att utbetalande myndigheter ska kunna använda individuppgifter om inkomst i arbetsgivardeklarationerna. På så sätt får myndigheterna stöd för att utveckla en digital överföring av inkomstuppgifter mellan Skatteverket och respektive myndighet.
  • Se över möjligheten att beräkna ersättningens storlek på historiska inkomster, i stället för uppskattade framtida inkomster, för fler ersättningar än i dag. Genom att ändra regelverkens utformning skulle dessa uppgifter kunna inhämtas löpande från Skatteverket och räknas om maskinellt.

ESV har diskuterat inriktningen på åtgärderna med Rådet för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.