Revisionsuttalande och årlig rapport 2022 Sveriges nationella program för fonden för inre säkerhet (ISF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:8
Publiceringsdatum
2022-04-05

I rapporten och uttalandet bedömer Ekonomistyrningsverket (ESV) hur Polismyndigheten har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska fonden för inre säkerhet (ISF).

ESV har granskat 23,72 procent av de stödberättigade utgifterna inom ISF för räkenskapsåret 16 oktober 2020–15 oktober 2021. Den sammanlagda felprocenten är 0,07 procent och efter Polismyndighetens korrigering uppgår felprocenten till 0,06 procent för hela programmet. Enligt EU-kommissionen är en felprocent under 2 procent att anse som att hanteringen av EU-medel är tillfredställande.

ESV bedömer att de bakomliggande orsakerna till felen som har konstaterats är otillräcklig kännedom om eller dålig tillämpning av regler och förordningar för exempelvis otillåten dubbelfinansiering. ESV bedömer inte att något bedrägeri har förekommit.

ESV lämnar ett revisionsuttalande utan reservation. Det betyder att ESV bedömer att Polismyndighetens räkenskaper för programmet ger en sann och rättvisande bild och är lagliga och korrekta. Vår sammanfattande bedömning är att programmets förvaltnings- och kontrollsystem (till exempel processer, rutiner och it-stöd) fungerar, men att vissa förbättringar krävs.