Revisionsuttalande och årlig rapport 2022 Sverige-Norge (ERUF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:6
Publiceringsdatum
2022-04-05

I rapporten och revisionsuttalandet bedömer ESV hur Länsstyrelsen i Jämtlands län har förvaltat de EU-medel som myndigheten ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det gränsöverskridande programmet Sverige-Norge.

ESV har granskat 10,34 procent av det totala antalet projekt och 10,97 procent av de stödberättigade utgifterna inom programmet för räkenskapsåret 1 juli 2020–30 juni 2021. Felprocenten är 0,13 procent för hela programmet. Det är en minskning från föregående år då felprocenten var 0,91 procent.

Enligt EU-kommissionen är en felprocent under 2 procent att anse som att hanteringen av EU-medel är tillfredställande.

ESV bedömer att de bakomliggande orsakerna till felen som utgjorde felprocenten är oavsiktliga skrivfel eller slarv samt otillräcklig kännedom om eller dålig tillämpning av regler och förordningar. ESV bedömer dock inte att något bedrägeri har förekommit.

ESV lämnar ett revisionsuttalande utan reservation. ESV har också lämnat en upplysning av särskild betydelse som inte påverkar uttalandet. Av upplysningen framgår att ej stödberättigade utgifter på totalt 96 euro i bidrag i annat än pengar (medfinansiering) av tekniska skäl inte tas upp i Nyps. Felaktigheten kommer att korrigeras i nästa ansökan om utbetalning samt tas upp i tillägg 2 för räkenskapsår 2021/2022. Revisionsuttalandet betyder att ESV bedömer att Länsstyrelsens räkenskaper för programmet ger en sann och rättvisande bild och är lagliga och korrekta. ESV bedömer även att det finns rimliga garantier för att myndighetens förvaltnings- och kontrollsystem (till exempel processer, rutiner och it-stöd) fungerar, men att vissa förbättringar krävs.