Revisionsuttalande och årlig rapport 2022 Social delaktighet för dem som har det sämst ställt (FEAD)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:7
Publiceringsdatum
2022-04-05

I rapporten och revisionsuttalandet bedömer ESV hur Svenska ESF-rådet har förvaltat de EU-medel som myndigheten ansvarar för inom fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt. Rapporten och uttalandet omfattar FEAD‑programmet.

ESV har granskat 8,00 procent av det totala antalet utbetalningar och 10,52 procent av de stödberättigade utgifterna inom programmet för räkenskapsåret 1 juli 2020–30 juni 2021. Felprocenten är 0,00 procent för hela programmet. Det är en minskning från föregående år då felprocenten var 0,13 procent.

Enligt EU-kommissionen är en felprocent under 2 procent att anse som att hanteringen av EU-medel är tillfredställande.

ESV bedömer att inga bedrägerier har förekommit.

ESV lämnar ett revisionsuttalande utan reservation. Det betyder att ESV bedömer att Svenska ESF-rådets räkenskaper för programmet ger en sann och rättvisande bild och är lagliga och korrekta. ESV bedömer även att det finns rimliga garantier för att myndighetens förvaltnings- och kontrollsystem (till exempel processer, rutiner och it‑stöd) fungerar, men att vissa förbättringar krävs.