Revisionsuttalande och årlig rapport 2022 Regionala strukturfondsprogram och nationellt regionalfondsprogram (ERUF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2021:44
Publiceringsdatum
2022-04-05

I den årliga rapporten och revisionsuttalandet bedömer ESV hur Tillväxtverket har förvaltat de EU-medel som myndigheten ansvarar för inom regionala utvecklingsfondens åtta olika program och ett nationellt regionalfondsprogram. Rapporten och uttalandet omfattar tillsammans de nio programmen inom regionala utvecklingsfonden.

ESV har granskat 2,6 procent av det totala antalet utbetalningstransaktioner och 18,26 procent av de stödberättigande utgifterna för räkenskapsåret den 1 juli 2020 till den 30 juni 2021. Felprocenten är 1,97 procent baserat på samtliga program tillsammans. Det är en ökning från föregående år då felprocenten var 0,77 procent. Enligt EU-kommissionen är en felprocent som underskrider 2 procent att anse som att hanteringen av programmets EU-medel sker på ett betryggande sätt.

ESV bedömer att de bakomliggande orsakerna till felen och som felprocenten baserar sig på har förorsakats av brister i övervaknings- och kontrollsystemets funktion, otillräcklig kännedom om eller dålig tillämpning av regler/förordningar och oavsiktligt skrivfel eller slarv.

ESV:s bedömning är dock att inga bedrägerier förekommit.

ESV lämnar ett revisionsuttalande utan reservation. Det betyder att ESV bedömer att Tillväxtverkets räkenskaper för programmen ger en sann och rättvisande bild och är lagliga och korrekta. ESV bedömer även att det finns rimliga garantier för att myndighetens förvaltnings- och kontrollsystem (till exempel processer, rutiner och it-stöd) fungerar, men att vissa förbättringar krävs.