Revisionsuttalande och årlig rapport 2022 Norra Periferin och Arktis (ERUF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:14
Publiceringsdatum
2022-04-05

I rapporten och revisionsuttalandet bedömer ESV hur Länsstyrelsen i Västerbottens län har förvaltat de EU-medel som myndigheten ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det transnationella samarbetet inom programmet Norra Periferin och Arktis.

ESV har granskat 9,38 procent av det totala antalet projekt och 10,99 procent av de stödberättigade utgifterna inom programmet för räkenskapsåret 1 juli 2020–30 juni 2021. Felprocenten är 0,27 för hela programmet. Det kan sättas i relation till att en felprocent över 2 procent är gränsen för när EU kommissionen anser att hanteringen av EU-medel inte är tillfredsställande.

ESV bedömer att de bakomliggande orsakerna till felen, som huvudsakligen utgjorde felprocenten, är oavsiktligt skrivfel eller slarv. ESV bedömer dock inte att något bedrägeri har förekommit.

ESV lämnar ett revisionsuttalande utan reservation. Det betyder att ESV bedömer att Länsstyrelsens räkenskaper för programmet ger en sann och rättvisande bild och är lagliga och korrekta. ESV bedömer även att det finns rimliga garantier för att myndighetens förvaltnings- och kontrollsystem (till exempel processer, rutiner och it-stöd) fungerar, men att vissa förbättringar krävs.