Revisionsuttalande och årlig rapport 2022 NORD (ERUF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:5
Publiceringsdatum
2022-04-05

I rapporten och revisionsuttalandet bedömer ESV hur Länsstyrelsen i Norrbottens län har förvaltat de EU-medel som myndigheten ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det gränsöverskridande programmet Nord.

ESV har granskat 7,6 procent av det totala antalet projekt och 10,09 procent av de stödberättigade utgifterna inom programmet för räkenskapsåret 1 juli 2020–30 juni 2021. Felprocenten är 0,43 för hela programmet. Det är en minskning från föregående år då felprocenten var 1,40.

Enligt EU-kommissionen är en felprocent under 2 procent att anse som att hanteringen av EU-medel är tillfredställande.

ESV bedömer att de bakomliggande orsakerna till felen som huvudsakligen utgjorde felprocenten är otillräcklig kännedom om eller dålig tillämpning av regler och förordningar samt oavsiktliga skrivfel eller slarv, i redovisningen av lönekostnader. ESV bedömer dock inte att något bedrägeri har förekommit.

ESV lämnar ett revisionsuttalande utan reservation. Det betyder att ESV bedömer att Länsstyrelsens räkenskaper för programmet ger en sann och rättvisande bild och är lagliga och korrekta. ESV bedömer även att det finns rimliga garantier för att myndighetens förvaltnings- och kontrollsystem (till exempel processer, rutiner och it-stöd) fungerar väl och att inga eller endast mindre förbättringar krävs. Bedömningen är en höjning i grad jämfört med föregående år, vilken bland annat beror på att iakttagelser i samband med en tidigare systemrevision anses åtgärdade.