Revisionsuttalande och årlig rapport 2022 Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning (ESF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:13
Publiceringsdatum
2022-04-05

I rapporten och revisionsuttalandet bedömer ESV hur Svenska ESF-rådet har förvaltat de EU-medel som myndigheten ansvarar för inom Europeiska socialfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det nationella socialfondsprogrammet (ESF).

ESV har granskat 0,99 procent av de totala utgifterna inom programmet för räkenskapsåret 1 juli 2020–30 juni 2021. Felprocenten är 0,06 för hela programmet. Det är en minskning från föregående år då felprocenten var 0,22. Enligt EU-kommissionen är en felprocent under 2 procent att anse som att hanteringen av EU-medel är tillfredställande.

ESV bedömer att de bakomliggande orsakerna till felen som huvudsakligen utgjorde felprocenten är ”oavsiktliga skrivfel eller slarv” samt ”brister i övervaknings- och kontrollsystemets funktion”. ESV bedömer dock inte att något bedrägeri har förekommit.

ESV lämnar ett revisionsuttalande utan reservation. Det betyder att ESV bedömer att Svenska ESF-rådets räkenskaper för programmet ger en sann och rättvisande bild och är lagliga och korrekta. ESV bedömer även att det finns rimliga garantier för att myndighetens förvaltnings- och kontrollsystem (till exempel processer, rutiner och IT-stöd) fungerar, men att vissa förbättringar krävs.