Revisionsuttalande och årlig rapport 2022 Lokalt ledd utveckling (ERUF och ESF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:9
Publiceringsdatum
2022-04-05

I rapporten och revisionsuttalandet bedömer Ekonomistyrningsverket (ESV) hur Jordbruksverket har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansieringen som myndigheten ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF). Rapporten och uttalandet omfattar det svenska programmet för Lokalt ledd utveckling (LLU).

ESV har granskat 12,61 procent av det totala antalet projekt och 16,23 procent av de stödberättigade utgifterna inom programmet för räkenskapsåret 1 juli 2020–30 juni 2021. Felprocenten är 0,34 procent för hela programmet. Det är en minskning från föregående år då felprocenten var 2,41 procent.

Enligt EU-kommissionen är en felprocent under 2 procent att anse som att hanteringen av EU-medel är tillfredställande.

ESV bedömer att de bakomliggande orsakerna till felen som utgjorde felprocenten är oavsiktliga skrivfel eller slarv samt otillräcklig kännedom om eller dålig tillämpning av regler och förordningar. ESV bedömer dock inte att något bedrägeri har förekommit.

ESV lämnar ett revisionsuttalande med reservation. ESV bedömer att Jordbruksverkets räkenskaper för programmet ger en rättvisande bild och är lagliga och korrekta. ESV anser däremot att det förvaltnings- och kontrollsystem som inrättats är ändamålsenligt, förutom att det förekommer brister i processer och rutiner för att säkerställa lämpliga förvaltningskontroller. ESV anser att reservationens inverkan är begränsad eftersom räkenskaperna, trots brister i förvaltnings-och kontrollsystemet, är korrekta.

Vår sammanfattande bedömning är att förvaltnings- och kontrollsystemet ger en medelhög grad av säkerhet i fråga om utgifternas laglighet och korrekthet inom de båda fonderna.