Revisionsuttalande och årlig rapport 2022 Havs- och fiskeriprogrammet (EHFF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:10
Publiceringsdatum
2022-04-05

I rapporten och revisionsuttalandet bedömer Ekonomistyrningsverket (ESV) hur Jordbruksverket har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansieringen som myndigheten ansvarar för inom Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Rapporten och uttalandet omfattar det svenska programmet för Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

ESV har granskat 100 procent av det totala antalet projekt och 100 procent av de stödberättigade utgifterna inom programmet för räkenskapsåret 1 juli 2020–30 juni 2021. Felprocenten är 0,00 procent för hela programmet. Det är oförändrat från föregående år.

Enligt EU-kommissionen är en felprocent under 2 procent att anse som att hanteringen av EU-medel är tillfredställande.

ESV lämnar ett revisionsuttalande med reservation. ESV bedömer att Jordbruksverkets räkenskaper för programmet ger en rättvisande bild och är lagliga och korrekta. ESV anser däremot att det förvaltnings- och kontrollsystem som inrättats är ändamålsenligt, förutom att det förekommer brister i processer och rutiner för att säkerställa lämpliga förvaltningskontroller. ESV anser att reservationens inverkan är begränsad eftersom räkenskaperna, trots brister i förvaltnings-och kontrollsystemet, är korrekta.

Vår sammanfattande bedömning är att förvaltnings- och kontrollsystemet ger en medelhög grad av säkerhet i fråga om utgifternas laglighet och korrekthet.