Resultatindikatorer för målet om korrekta utbetalningar

Publikationsnummer
ESV 2022:41
Publiceringsdatum
2022-06-29

Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått i uppdrag av regeringen att föreslå vilka kompletterande resultatindikatorer som regeringen kan använda för att årligen följa upp det av riksdagen beslutade målet om att utbetalningarna från välfärdssystemen ska vara korrekta, andelen felaktiga utbetalningar ska minska och fel ska motverkas. Målet syftar till att ge en helhetsbild av det arbete som Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och arbetslöshetskassorna genomför.

ESV föreslår följande resultatindikatorer utifrån verksamhetsgenererad data:

  • Upptäckta felaktiga utbetalningar hos de utbetalande myndigheterna och arbetslöshetskassorna, i förhållande till totala utbetalningar och uppskattade felaktiga utbetalningar.
  • Återkrav, antal samt totalt belopp, ställda av de utbetalande myndigheterna och arbetslöshetskassorna.
  • Ändringar, antal samt eventuell andel av totala antalet personer som erhåller ersättningen.
  • Antalet skickade och mottagna underrättelser med stöd av lagen om underrättelseskyldighet (2008:206).

ESV föreslår dessutom följande indikatorer baserade på allmänhetens attityder och som har betydelse för benägenheten att begå bidragsbrott:

  • Allmänhetens uppfattning om fuskets utbredning/omfattning.
  • Allmänhetens förtroende för myndigheterna och deras förmåga att upptäcka och motverka bidragsbrott.
  • Allmänhetens attityder till olika typer av bidragsbrott.

För att uppnå en kvalitativ och jämförbar återrapportering behöver resultatindikatorerna utvecklas i dialog med berörda aktörer. Även myndigheternas tolkning och analys av hur indikatorn utvecklas är av central betydelse för regeringens möjligheter att på aggregerad nivå bedöma utvecklingen och måluppfyllelsen. ESV bedömer därför att förslagen bör införas successivt i takt med att det är klarlagt hur och till vilken kostnad underlagen för indikatorerna kan inhämtas.

Uppdraget är kopplat till den samordnande roll som ESV har genom förordningen (2021:663) om korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Uppdraget är också i linje med ESV:s instruktionsenliga uppgift att utveckla och förvalta den statliga redovisningen, finansiella styrningen och resultatstyrningen. Den 20 april 2022 redovisade ESV en samlad analys av uppfyllelsen av det riksdagsbundna målet. Den här rapporten utgör en fortsättning på den analysen. De resultatindikatorer som ESV föreslår utgår i stor utsträckning från de återrapporteringskrav som berörda myndigheter har fått i regleringsbreven för 2022.

Kontakt