Prognosuppföljning 2021

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:29
Publiceringsdatum
2022-05-12

Enligt regleringsbrevet ska ESV redovisa och kommentera precisionen i myndighetens prognoser och analysera avvikelser.

Prognoserna avseende 2021 svängde kraftigt under den period som följs upp då effekterna av coronapandemin var svårbedömda. Trots att alla prognosmakare räknade med en kraftig återhämning underskattade samtliga den starka BNP-tillväxten. I linje med övriga prognosmakare sänkte vi prognosen för det finansiella sparandet då pandemin bröt ut och höjde den, men inte tillräckligt, då pandemins effekter blivit mer kända.

ESV:s och regeringens prognoser för skatteintäkterna följde samma mönster. Både vi och regeringen räknade med att pandemin skulle få större effekter på skatteintäkterna än vad som blev fallet. Prognoserna för utgifterna höjdes i takt med att omfattande krisåtgärder infördes. Utgiftsprognoserna höjdes dock för mycket och överskattades av både ESV och regeringen vid de två sista prognostillfällena. Regeringens överskattning var större.

Kontakt