Prognos september 2022 Statens budget och de offentliga finanserna

Publikationsnummer
ESV 2022:39
Publiceringsdatum
2022-09-21

Under andra halvåret i år väntas BNP sjunka då hög inflation och stigande räntor kyler av efterfrågan. Svensk ekonomi går därmed in i en lågkonjunktur och tillväxten blir svag nästa år. Trots stora utgiftsökningar och skattesänkningar i budgeten för 2022 blir det ett överskott i den offentliga sektorns finansiella sparande i år. Nästa år väntas lågkonjunkturen och minskade kapitalvinster leda till att det finansiella sparandet tillfälligt försvagas. Det strukturella sparandet förstärks något jämfört med förra året och visar ett litet överskott i år, men ligger fortfarande under nivån för överskottsmålet. Nästa år väntas överskottet i det strukturella sparandet vara större och högre än överskottsmålet. Maastrichtskulden fortsätter minska nästa år och hamnar lägre än den nedre gränsen för toleransintervallet för skuldankaret. Samtidigt överskrider de takbegränsade utgifterna utgiftstaket nästa år.

Kontakt