Prognos mars 2022 Statens budget och de offentliga finanserna

Publikationsnummer
ESV 2022:25
Publiceringsdatum
2022-03-25

Tillväxten i ekonomin förblir hög i år även om den dämpas jämfört med förra året. BNP väntas öka med 3,2 procent i år och bedöms nu ligga i linje med potentiell nivå. Kommande år blir tillväxten betydligt svagare. Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande uppgår till 23 miljarder kronor i år. Från och med nästa år bedöms den offentliga sektorn nå ett överskott. Det strukturella sparandet försvagas i år och visar ett underskott på 0,4 procent av BNP och ligger under målnivån för tredje året i följd. Samtidigt minskar Maastrichtskulden och hamnar lägre än målnivån för skuldankaret nästa år, vilket visar att de offentliga finanserna i grunden är starka. De takbegränsade utgifterna är fortsatt höga nästa år och utgiftstaket riskerar då att överskridas utan åtgärder.


Ekonomistyrningsverkets prognos beaktar den beslutade budgeten för 2022, de ändringsbudgetar som presenterats under 2022 och vissa ytterligare aviseringar.

Kontakt