Prognos juni 2022 Statens budget och de offentliga finanserna

Publikationsnummer
ESV 2022:40
Publiceringsdatum
2022-06-21

Tillväxten i ekonomin förblir hög i år även om den dämpas jämfört med förra årets starka återhämtning efter pandemin. Hög inflation och stigande räntor bidrar till att dämpa tillväxten. Nästa år dämpas tillväxten ytterligare och bedöms då ligga lägre än den potentiella takten. Det blir fortsatt underskott i den offentliga sektorns finansiella sparande i år. Men från och med nästa år bedöms det bli ett överskott. Det strukturella sparandet förstärks något jämfört med förra året och visar ett underskott på 0,5 procent av BNP vilket är lägre än målnivån. Samtidigt minskar Maastrichtskulden och hamnar lägre än den nedre gränsen för toleransintervallet för skuldankaret nästa år. De takbegränsade utgifterna är fortsatt höga nästa år och utgiftstaket riskerar då att överskridas utan åtgärder.

Ekonomistyrningsverkets prognos beaktar vårpropositionen för 2022 samt de ändringsbudgetar som presenterats under 2022. Dock har vi inte med de ändringar på garantipension som var med i den extra ändringsbudget som presenterades den 17 juni 2022. Däremot har vi i denna prognos beaktat det tidigare förslaget om garantitillägg, vilket har ungefär samma budgeteffekt.

Kontakt