Post- och telestyrelsens OH-modell

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:16
Publiceringsdatum
2022-02-17

Ekonomistyrningsverkets (ESV) har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av Post- och telestyrelsens (PTS) OH fördelningsmodell. ESV hade även i uppdrag att bedöma modellens ändamålsenlighet. ESV har dock inte kunnat strukturera PTS underlag på ett sätt som gjort det möjligt att bedöma ändamålsenligheten av den totala fördelningen av myndighetens OH-kostnader.

Utifrån översynenen föreslår ESV bland annat att PTS tar fram en dokumenterad OH-modell som inkluderar välavgränsade definitioner av OH-skapande och OH-bärande kostnader. Modellen bör dokumenteras på ett sätt som gör det möjligt för utomstående att förstå hur OH-kostnader fördelas på myndigheten.

PTS använder direkta lönekostnader som fördelningsnyckel eftersom myndigheten anser att det är personal som är OH-drivande. ESV menar att man inte med automatik kan hävda att personalen är kostnadsdrivare i alla verksamheter och saknar en grundligare bedömning av varför direkt lön ska användas vid fördelning av samtliga OH-kostnader.

ESV föreslår därför att myndigheten bör utreda och utvärdera om fördelningsnyckeln direkt lön är den bästa kostnadsdrivaren för alla OH-kostnader inom myndigheten.

Kontakt