Myndigheternas arbete med rättsliga kvalitetsuppföljningar Översikt och utvecklingsmöjligheter

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:46
Publiceringsdatum
2022-09-13

Rapporten är ESV:s avrapportering av regeringsuppdraget inom området rättsliga kvalitetsuppföljningar i regleringsbrevet för 2022.

ESV anser att det finns potential att ytterligare utveckla myndigheternas arbete med rättslig kvalitetsuppföljning och har tagit fram ett metodstöd för att bidra till utvecklingen inom området. Metodstödet ger översikt över de vägval som en myndighet bör ta ställning till inför en rättslig kvalitetsuppföljning. För att uppnå ökat lärande inom området föreslår ESV även olika typer av erfarenhetsutbyten mellan berörda myndigheter.

ESV ser också att AI och digitala systemstöd är områden som bör ingå i en fortsatt utveckling av arbetet med rättsliga kvalitetsuppföljningar. Ett fortsatt arbete bör även beakta forskningen om oönskad variabilitet i beslutsfattande.

ESV:s förslag bygger på ett samarbete med Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Kontakt