Momshandledning

Publikationsnummer
ESV 2022:45
Publiceringsdatum
2022-08-30

Handledning i moms för statliga myndigheter

Nu finns en ny version av momshandledningen. Den senaste uppdateringen omfattar bland annat:

  • Redovisningsexempel: momsschablonen
    (en nivå under avsnitt 1.8.3)
    Vi har förtydligat vissa uppgifter som ingår i beräkningen för momsschablonen. I myndighetens momspliktiga intäkter tas inte periodiseringar med och totala intäkter hämtas från resultaträkningen.  
  • Redovisning av förskottsbetalning
    (en nivå under avsnitt avsnitt 1.8.1)
    Vi har omarbetat texten i avsnittet och lagt till länkar till Skatteverkets vägledning om Redovisning av uthyrning av fastighet som bland annat beskriver hur hyresgästen ska redovisa ingående moms i samband med förskott

Utöver dessa ändringar har vi även gjort små justeringar av texter, hänvisningar och länkar i andra avsnitt.

Handledningen uppdateras vid behov en gång per år. Uppdateringen sker utifrån de regler som har förändrats sedan senaste uppdateringen.

Bara i webbversion

Momshandledningen ska göra det lättare för er som statlig myndighet att tolka bestämmelserna i förordningen om myndigheters rätt till kompensation för ingående moms (momsförordningen). Därför är det framförallt bestämmelserna för ingående moms och omvänd skattskyldighet som beskrivs i handledningen. Men vi beskriver även de delar av den utgående momsen som vi bedömer är mest relevanta för statliga myndigheter.

När det gäller mer komplicerade frågor om utgående moms hänvisar vi dock till Skatteverket.