Målet att minska de felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen – en samlad analys

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:33
Publiceringsdatum
2022-04-22

I rapporten redogör vi för ESV:s samlade analys av hur det går med arbetet för att nå det övergripande mål som riksdagen har beslutat om – att utbetalningarna från välfärdssystemen ska vara korrekta, att andelen felaktiga utbetalningar ska minska och att fel ska motverkas.

Analysen utgår från resultatredovisningar från Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten. Analysen bygger också på svar på en enkät som ESV har låtit göra om allmänhetens inställning till bidragsfusk.

Myndigheternas redovisningar tyder på att arbetet för korrekta utbetalningar och mot felaktigheter har förstärkts och förbättrats. Attitydundersökningen visar att det finns en låg acceptans för bidragsfusk i samhället, och att många vill se ett stärkt kontrollarbete och mer informationsutbyte mellan myndigheter för att motverka fusk. De indikatorer som är knutna till det övergripande målet om korrekta utbetalningar fångar vissa delar av målet bättre än andra.

ESV konstaterar att arbetet med att ta fram relevanta resultatindikatorer för att följa upp måluppfyllelsen behöver utvecklas och anpassas till det arbete och de åtgärder som vidtas.

Bakgrunden till analysen är ett uppdrag i 2022 års regleringsbrev och är knutet till ESV:s uppgift att stödja och följa upp de myndigheternas arbete mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Rättelse

I den version av rapporten som publicerades den 22 april 2022 fanns ett fel i Tabell 4 på sid 24. Där framgick att 75 procent svarat "ganska eller mycket allvarligt" om handlingen "att inte meddela att man bor ihop med någon för att få ut mer ersättning". Rätt uppgift är 85 procent.

Kontakt