Internrevision och intern styrning och kontroll 2022 En redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll under 2021

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:24
Publiceringsdatum
2022-03-31

Ekonomistyrningsverket lämnar årligen en rapport om den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll till regeringen. Denna redovisning avser 2021.

ESV bedömer att den interna styrningen och kontrollen är betryggande. Den statliga internrevisionen fungerar väl och är till nytta för myndighetsledningen.

Kontakt