En enhetlig struktur för resultatredovisningen? Sondering av förutsättningar

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:48
Publiceringsdatum
2022-09-29

Rapporten är ESV:s avrapportering av regeringsuppdraget att utreda förutsättningarna att införa en enhetlig struktur för resultatredovisningarna i myndigheternas årsredovisningar, samt att utreda om det ska vara ett obligatoriskt krav att inkludera ett avsnitt om intern styrning och kontroll i årsredovisningen för de myndigheter som omfattas av internrevisionsförordningen (2006:1228).

ESV menar att det kan finnas skäl för ett obligatoriskt avsnitt om intern styrning och kontroll för internrevisionsmyndigheterna. ESV ser dock ingen poäng med någon ytterligare reglering av den visuella strukturen. För att kunna sammanställa information från flera myndigheters resultatredovisningar kan det vara mer användbart att utgå från den digitala strukturen i årsredovisningarnas pdf-filer, om de är av tillräckligt god digital kvalitet.

Pdf-versionerna av årsredovisningarna har emellertid varierande digital kvalitet i dag. Endast hälften av myndigheterna som ESV har undersökt har tillräckligt god digital kvalitet i den pdf-version av årsredovisningen som de skickar in till bland andra regeringen, Riksrevisionen och ESV.

Därför föreslår ESV att den digitala standarden för den pdf-fil som myndigheterna skickar till regeringen med flera regleras enligt kraven i webbtillgänglighetsdirektivet. I dag är det bara den digitala standarden för de pdf-filer som myndigheterna publicerar på sina webbplatser som behöver följa direktivet.

ESV:s förslag bygger på intervjuer med intressentgrupper och analyser av både visuella och digitala strukturer i myndigheternas årsredovisningar.

Kontakt