EA-uppföljning 2021 Uppföljning av myndigheternas efterlevnad av det ekonomiadministrativa regelverket

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:1
Publiceringsdatum
2022-04-21

Resultatet av Ekonomistyrningsverkets ekonomiadministrativa uppföljning för 2021 visar att myndigheterna fortsätter att följa de ekonomiadministrativa bestämmelserna väl.

Vissa områden har dock mer omfattande avvikelser från reglerna: statliga fodringar, e-beställningar och att lämna hyresavtal till ESV i tid. Dessa områden hade också större avvikelser redan i uppföljningen för 2020.

ESV ser även en förbättringspotential inom andra områden:

  • inlämnandet av årsredovisningen
  • redovisning av ansvarsförbindelser i årsredovisningarna
  • hantering av motpartsredovisning
  • hantering av rättelser i bokföringen
  • hantering av avstämningar av betalningar
  • arkivering av räkenskapshandlingar.

Kontakt