Det nya normala? Bestående coronaeffekter i myndigheternas verksamhet

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:27
Publiceringsdatum
2022-04-01

ESV har i ett egeninitierat uppdrag följt upp vilka bestående förändringar som har påverkat myndigheternas verksamhet och kostnader som en följd av coronapandemin, och vilka lärdomar man tar med sig in i det ”nya normala”.

Uppföljningen visar bland annat att merparten av myndigheterna kommer att erbjuda en stor del av sina medarbetare möjlighet att arbeta på distans i varierad utsträckning även efter pandemin. Fler myndigheter än tidigare kommer också i viss utsträckning att erbjuda medarbetarna att välja fritt var i landet de ska vara stationerade.

Vidare visar utredningen att många myndigheter redan innan pandemin arbetade med att tillvarata och utveckla digitala arbetssätt. Men ESV:s bild är att pandemin kan ha påskyndat utvecklingen och att myndigheternas verksamheter har digitaliserats i snabbare takt än tidigare

Då myndigheternas verksamhet delvis förväntas genomföras på distans även fortsättningsvis bedömer ESV att lokalkostnaderna kan minska över tid, när nya avtal med mindre lokalyta för framför allt kontorslokaler kan realiseras.

Utifrån resultatet av uppföljningen ser ESV att det kan vara relevant att fortsätta utreda vissa områden, bland annat om

  • det finns behov av ändrad styrning av myndigheternas lokalförsörjning
  • det finns behov av att förändra lokalförsörjningsförordningen
  • kostnaderna för så kallade co-workingarbetsplatser ska kategoriseras som lokalkostnader.

Kontakt