Den statliga sektorn 2021

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:38
Publiceringsdatum
2022-06-16

Den statliga sektorns nettoförmögenhet för 2021 blev 2 276 miljarder kronor, efter att inomstatliga mellanhavanden eliminerats. Det är en ökning med 459 miljarder kronor jämfört med 2020. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av den statliga sektorn samlade tillgångar, skulder och kapital.

Denna årliga sammanställning publiceras endast på esv.se och redogör för den statliga sektorns nettoförmögenhet (skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas bokförda värde). Rapporten ger en översiktlig bild av samtliga verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över: de statliga myndigheterna, affärsverken och bolagen, Riksbanken, AP-fonderna, samt Allmänna arvsfonden.

Kontakt