Beställningsbemyndiganden Stödsystem, prognoser och användning

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:50
Publiceringsdatum
2022-10-05

Rapporten är ESV:s avrapportering av regeringsuppdraget att kartlägga och analysera de systemstöd som myndigheter använder sig av i hanteringen av beställningsbemyndiganden, samt undersöka om det går att skapa förebilder för utformningen av ett ändamålsenligt stöd. Uppdraget innefattar även att analysera om förståelsen för beställningsbemyndiganden kan öka genom att ändra begrepp eller uppställningsformer.

ESV har identifierat att problem och utmaningar med att hantera beställningsbemyndiganden ofta är resultatet av bristande styrning och kontroll, vilket bland annat beror på avsaknad av ändamålsenliga systemstöd samt att den generella förståelsen för beställningsbemyndiganden i vissa fall är bristande.

I rapporten lämnar ESV ett antal förslag som kan bidra till att åtgärda utmaningarna. Det handlar bland annat om att förändra uppställningsformen i budgetunderlaget och i myndighetens årsredovisning, för att framför allt tydliggöra kopplingen mellan beställningsbemyndiganden och framtida anslagsnivåer.

Vidare föreslår ESV att det generella stödet till myndigheter bör utvecklas, samt att den interna processen för beställningsbemyndiganden inom Regeringskansliet tydliggörs.

Kontakt