Baskontoplan 2022 med konteringsanvisningar

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2022:3
Publiceringsdatum
2022-02-17

Det här är en uppdatering av baskontoplanen för 2022. Alla ändringar är markerade med gul bakgrund i handledningen.

I cirkulär 2021:5 har ESV beslutat om ändrade texter och/eller benämningar för några S-koder. Som en följd av de ändringarna ändrar vi nu texter och/eller benämningar i baskontoplanen på följande ställen: Undergrupp 572 inklusive den beskrivande texten där undergruppen även fått ett nytt namn, It-tjänster, inklusive telefoni. Samtidigt har undergrupp 575, Tele, tagits bort och är nu ett fritt konto. Det betyder att myndigheternas telekostnader från och med 2022 bör konteras i undergrupp 572 i stället för 575. Undergrupp 777 har ändrats till att även inkludera regionägda bolag. Det nya namnet på undergruppen är Lämnade bidrag till kommunala eller regionägda bolag. För undergrupp 371 har vi gjort motsvarande tillägg om regionägda bolag för erhållna bidrag. Det är vägledande för rapporteringen på S-kod S3621, där detta ännu inte är uppdaterat.

Därtill har vi i kontogrupp 53 uppdaterat hänvisningarna till reaförluster vid avyttringar av anläggningstillgångar från undergrupperna 673, 674 och 675. Vi har därför också ändrat benämning och lagt till konton för bokföring av reavinst – respektive reaförluster i undergrupp 343 och kontogrupp 532 så strukturen blir mer konsekvent och avser samtliga slag av anläggningstillgångar.

Vi har även rättat till namnet på konto 3444 i excelfilen av baskontoplanen, där en felaktig text hamnat. Kontot heter Övriga andra ersättningar, utomlands (ej EU).

Baskontoplanen är frivillig att följa för statliga myndigheter. Det bidrar dock till en enhetlig utformning av den statliga redovisningen om så många myndigheter som möjligt använder den. ESV använder baskontoplanen i handledningar, vid beskrivningar av redovisningsprinciper samt i utbildningssammanhang.

Kontakt