Årlig sammanfattning 2022 Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:43
Publiceringsdatum
2022-09-09

I den årliga sammanfattningen av revisionsresultat, som vi rapporterat till Regeringskansliet, bedömer Ekonomistyrningsverket (ESV) hur inrättade förvaltnings- och kontrollsystem för genomförandet av Sveriges återhämtningsplan fungerar. Återhämtningsplanen utförs inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).

ESV:s bedömning grundas på utförda systemrevisioner med kompletterande substansgranskningar. Europeiska kommissionen har angett särskilt viktiga områden att granska, så kallade nyckelkrav. Vi har granskat samtliga relevanta nyckelkrav och anpassat genomförandet av revisionerna utifrån vår aktuella riskbedömning.

ESV lämnar ett revisionsuttalande utan reservation. Det innebär att ESV i alla väsentliga avseenden bedömer att tilldelade medel har använts för avsett ändamål, att uppgifterna myndigheterna har lämnat tillsammans med begäran om utbetalning är fullständiga, korrekta och tillförlitliga. ESV bedömer också att inrättade kontrollsystem ger tillräckliga garantier för att medlen har förvaltats i enlighet med tillämpliga regler.

Några allvarliga brister som föranleder omedelbara åtgärder har inte iakttagits. Vi har dock lämnat rekommendationer i syfte att stärka förvaltnings- och kontrollsystemet. Dessa kommer vi att följa upp under kommande år.

Kontakt