Årlig rapport med revisionsuttalande Jordbruksfonderna 2022

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:17
Publiceringsdatum
2022-04-05

I rapporten och uttalandet bedömer Ekonomistyrningsverket (ESV) hur Jordbruksverket har förvaltat de EU‑medel och den svenska medfinansiering som myndigheten ansvarar för inom Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

Rapporten och ESV:s uttalanden omfattar budgetåret den 16 oktober 2020–15 oktober 2021. ESV har genomfört projektgranskningar inom båda fonderna som har resulterat i en felprocent under 2 procent. Enligt EU‑kommissionen är en felprocent under 2 procent att anse som att hanteringen av EU‑medel är tillfredställande.

ESV lämnar ett revisionsuttalande utan reservation. Det betyder att ESV bedömer att Jordbruksverkets räkenskaper för fonderna är rättvisande, fullständiga och korrekta i alla väsentliga avseenden samt att myndighetens interna kontrollrutiner har fungerat tillfredsställande.

ESV lämnar även ett uttalande om Jordbruksverkets förvaltningsförklaring utan reservation. Detta betyder att det inte har framkommit något i vår granskning som ifrågasätter myndighetens uppgifter.