Utfallet för statens budget – del av ESV:s underlag till årsredovisning för staten 2020

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2021:12
Publiceringsdatum
2021-03-16

Coronapandemin hade negativa effekter på både statens inkomster och utgifter under 2020, och utfallet för statens budget påverkades i hög grad av åtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Riksdagen har fattat beslut om ändringar i statens budget vid 16 tillfällen under året. Vanligtvis görs ändringar i statens budget vid 2 tillfällen, i vår- respektive höständringsbudgeten.

Saldot i statens budget för 2020 blev ett underskott på 221 miljarder kronor. I den ursprungliga budgeten beräknades ett överskott på 47 miljarder kronor. Saldot i statens budget blev alltså 268 miljarder kronor lägre än beräknat.

Inkomsterna i statens budget uppgick till 999 miljarder kronor. Det är 118 miljarder kronor lägre än beräkningen i statens budget, och 57 miljarder kronor lägre än 2019.

De totala utgifterna i statens budget blev 1 219 miljarder kronor 2020. Det är 150 miljarder kronor högre än de beräknade utgifterna i statens ursprungliga budget. Utgifterna blev dock 155 miljarder kronor lägre än i den totala budgeten, det vill säga vad riksdagen sammantaget anvisade i den ursprungliga budgeten (1 069 miljarder kronor) och ändringsbudgetarna (304 miljarder kronor). De totala utgifterna blev 276 miljarder kronor högre än 2019.

Enligt riksdagens beslut uppgick utgiftstaket för staten till 1 743 miljarder kronor för 2020. De statliga utgifterna som omfattades av utgiftstaket uppgick till 1 501 miljarder kronor. Taket för statens utgifter 2020 underskreds alltså med 242 miljarder kronor.

Kontakt