Uppdatering av anvisning för pris- och löneomräkning av berörda anslags lokalkostnadsdelar

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2021:16
Publiceringsdatum
2021-04-14

I regleringsbrevet för budgetåret 2021 fick ESV i uppdrag att föreslå en justering av anvisningen i regeringsbeslutet (Fi2011/5349) som beskriver hur ESV årligen ska ta fram ett prisomräkningsunderlag avseende myndigheternas lokalkostnader till regeringen.

I rapporten föreslår ESV att prisomräkningen bör revideras en extra gång för året före innevarande budgetår. Underlaget blir då mer rättvisande när även sena ändringar i myndigheternas lokalförsörjning kan påverka prisomräkningsunderlaget genom att det hänförs till rätt beräkningsår.

Kontakt