Statens energimyndighets finansiering av anläggningstillgångar

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:55
Publiceringsdatum
2021-01-29

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av vissa förvaltningsutgifter hos Statens energimyndighet (Energimyndigheten).

ESV har med hjälp av Energimyndigheten kartlagt hur utvecklingen av verksamhetsinvesteringar och därtill hörande förvaltningslika kostnader inom området Energiforskning sett ut under åren 2018–2020. ESV har även använt Energimyndighetens prognos för verksamhetsinvesteringar och därtill hörande förvaltningslika kostnader inom området Energiforskning för åren 2022–2024.

Syftet med översynen har varit att redovisa ett förslag till omfördelning av medel från anslag 1:4 Energiforskning till anslag 1:1 Statens energimyndighet inom utgiftsområde 21 Energi.

Kontakt