Revisionsuttalande och årlig rapport 2021 Lokalt ledd utveckling (ERUF och ESF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:56
Publiceringsdatum
2021-04-12

I rapporten och uttalandet bedömer Ekonomistyrningsverket (ESV) hur Jordbruksverket har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansieringen för det svenska programmet för Lokalt ledd utveckling (LLU) med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF).

ESV har granskat 10,7 procent av de stödberättigade utgifterna inom LLU för räkenskapsåret 1 juli 2019–30 juni 2020. Den sammanlagda felprocenten är 2,41 procent och efter Jordbruksverkets korrigering uppgår felprocenten till -0,68 procent för hela programmet. Den negativa siffran innebär att Jordbruksverket har lyft ut de felaktiga utgiftsbeloppen från årsräkenskaperna samt lyft ut ytterligare utgiftsbelopp för vidare utredning. Enligt EU-kommissionen är en felprocent under 2 procent att anse som att hanteringen av EU-medel är tillfredställande.

ESV bedömer att de främsta bakomliggande orsakerna till felen är otillräcklig kännedom om eller dålig tillämpning av regler och förordningar för exempelvis offentlig upphandling och bokföring. För de resterande felen, som till exempel att underlag saknas eller är felaktigt, bedöms den bakomliggande orsaken vara oavsiktligt skrivfel eller slarv. ESV bedömer inte att något bedrägeri har förekommit.

ESV lämnar ett revisionsuttalande med reservation. Det betyder att ESV bedömer att Jordbruksverkets räkenskaper för programmet ger en sann och rättvisande bild och är lagliga och korrekta. ESV anser att det förvaltnings- och kontrollsystem (till exempel processer, rutiner och it-stöd) som inrättats är ändamålsenligt, förutom att det förekommer brister i processer och rutiner för att säkerställa lämpliga förvaltningskontroller samt fungerande system för att säkerställa en tillfredsställande verifieringskedja. ESV anser att reservationens inverkan är begränsad eftersom räkenskaperna, trots brister i förvaltnings-och kontrollsystemet, är korrekta.  

Vår sammanfattande bedömning är att förvaltnings- och kontrollsystemet ger en medelhög eller låg grad av säkerhet i fråga om utgifternas laglighet och korrekthet inom de båda fonderna.