Revisionsuttalande och årlig rapport 2021 Sveriges nationella program för Europeiska asyl-, migrations-och integrationsfonden (AMIF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:44
Publiceringsdatum
2021-04-12

I rapporten och revisionsuttalandet bedömer Ekonomistyrningsverket (ESV) hur Migrationsverket har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som myndigheten ansvarar för inom Europeiska asyl-, migrations-och integrationsfonden (AMIF).

ESV har granskat 10,42 procent av de stödberättigade utgifterna inom AMIF för räkenskapsåret 16 oktober 2019–15 oktober 2020. Den sammanlagda projicerade felprocenten är 0,03 procent för hela programmet. Enligt EU-kommissionen är en felprocent under 2 procent att anse som att hanteringen av EU-medel är tillfredställande.

ESV bedömer att de bakomliggande orsakerna till felen som har konstaterats är oavsiktliga skrivfel eller slarv i exempelvis redovisningen av lönekostnader och avdrag för moms. ESV bedömer inte att något bedrägeri har förekommit.

ESV lämnar ett revisionsuttalande utan reservation. Det betyder att ESV bedömer att Migrationsverkets räkenskaper för programmet ger en sann och rättvisande bild och är lagliga och korrekta. Vår sammanfattande bedömning är att programmets förvaltnings- och kontrollsystem (till exempel processer, rutiner och it-stöd) fungerar, men att vissa förbättringar krävs.