Revisionsuttalande och årlig rapport 2021 Sverige-Norge (ERUF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:49
Publiceringsdatum
2021-04-12

I rapporten och revisionsuttalandet bedömer ESV hur Länsstyrelsen i Jämtlands län har förvaltat de EU-medel som myndigheten ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det gränsöverskridande programmet Sverige-Norge.

ESV har granskat 5,8 procent av det totala antalet projekt och 14,69 procent av de stödberättigade utgifterna inom programmet för räkenskapsåret 1 juli 2019–30 juni 2020. Felprocenten är 0,91 procent för hela programmet. Det är en ökning från föregående år då felprocenten var 0,00 procent. Enligt EU-kommissionen är en felprocent under 2 procent att anse som att hanteringen av EU-medel är tillfredställande.

ESV bedömer att de bakomliggande orsakerna till felen som huvudsakligen utgjorde felprocenten är oavsiktliga skrivfel eller slarv vid redovisning av intäkter för en konferens samt vid redovisning av kostnader för lokalresor. ESV bedömer dock inte att något bedrägeri har förekommit.

ESV lämnar ett revisionsuttalande utan reservation. Det betyder att ESV bedömer att Länsstyrelsens räkenskaper för programmet ger en sann och rättvisande bild och är lagliga och korrekta. ESV bedömer även att det finns rimliga garantier för att myndighetens förvaltnings- och kontrollsystem (till exempel processer, rutiner och it-stöd) fungerar, men att vissa förbättringar krävs.