Revisionsuttalande och årlig rapport 2021 Social delaktighet för dem som har det sämst ställt (FEAD)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:46
Publiceringsdatum
2021-04-12

I rapporten och revisionsuttalandet bedömer ESV hur Svenska ESF-rådet har förvaltat de EU-medel som myndigheten ansvarar för inom fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt. Rapporten och uttalandet omfattar FEAD-programmet (Operativt program för social delaktighet för dem som har det sämst ställt).

ESV har granskat 18,52 procent av det totala antalet projekt och 19,02 procent av de stödberättigade utgifterna inom programmet för räkenskapsåret 1 juli 2019–30 juni 2020. Felprocenten är 0,13 procent för hela programmet. Det är en minskning från föregående år då felprocenten var 3,35 procent. Enligt EU-kommissionen är en felprocent under 2 procent att anse som att hanteringen av EU-medel är tillfredställande.

ESV bedömer att de bakomliggande orsakerna till felen som huvudsakligen utgjorde felprocenten är oavsiktliga skrivfel eller slarv, och det rör kostnader som inte är kopplade till projektet. ESV bedömer dock inte att något bedrägeri har förekommit.

ESV lämnar ett revisionsuttalande utan reservation. Det betyder att ESV bedömer att Svenska ESF-rådets räkenskaper för programmet ger en sann och rättvisande bild och är lagliga och korrekta. ESV bedömer även att det finns rimliga garantier för att myndighetens förvaltnings- och kontrollsystem (till exempel processer, rutiner och it-stöd) fungerar, men att vissa förbättringar krävs.