Revisionsuttalande och årlig rapport 2020 Regionala strukturfondsprogram och nationellt regionalfondsprogram (ERUF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:54
Publiceringsdatum
2021-05-06

I den årliga rapporten och revisionsuttalandet bedömer ESV hur Tillväxtverket har förvaltat de EU-medel som myndigheten ansvarar för inom regionala utvecklingsfondens åtta olika program och ett nationellt regionalfondsprogram. Rapporten och uttalandet omfattar tillsammans de nio programmen inom regionala utvecklingsfonden (ERUF9).

ESV har granskat 2,9 procent av det totala antalet utbetalningstransaktioner och 18,63 procent av de stödberättigande utgifterna för räkenskapsåret den 1 juli 2019–30 juni 2020. Felprocenten är 0,77 procent baserat på samtliga program tillsammans. Det är en mindre ökning från föregående år då felprocenten var 0,13 procent. Enligt EU-kommissionen är en felprocent under 2 procent att anse som att hanteringen av EU-medel är tillfredställande.

ESV bedömer att de bakomliggande orsakerna till felen som felprocenten baserar sig på utgörs av otillräcklig kännedom om eller dålig tillämpning av regler och förordningar samt oavsiktligt fel eller slarv. ESV:s bedömning är dock att inga bedrägerier har förekommit.

ESV lämnar ett revisionsuttalande utan reservation. Det betyder att ESV bedömer att Tillväxtverkets räkenskaper för programmen ger en sann och rättvisande bild och är lagliga och korrekta. ESV bedömer även att det finns rimliga garantier för att myndighetens förvaltnings- och kontrollsystem (till exempel processer, rutiner och it-stöd) fungerar, men att vissa förbättringar krävs.