Revisionsuttalande och årlig rapport 2021 Öresund Kattegatt Skagerrak (ERUF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:51
Publiceringsdatum
2021-04-12

I rapporten och revisionsuttalandet bedömer ESV hur Tillväxtverket har förvaltat de EU-medel som myndigheten ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det gränsöverskridande programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS).

ESV har granskat 9,09 procent av det totala antalet projekt och 10,37 procent av de stödberättigade utgifterna inom programmet för räkenskapsåret 1 juli 2019–30 juni 2020. Felprocenten är 0,24 för hela programmet. Enligt EU-kommissionen är en felprocent under 2 procent att anse som att hanteringen av EU-medel är tillfredställande.

ESV bedömer att de bakomliggande orsakerna till felen som huvudsakligen utgjorde felprocenten är otillräcklig kännedom om eller dålig tillämpning av regler och förordningar samt oavsiktliga skrivfel eller slarv, i redovisningen av lönebikostnader. ESV bedömer dock inte att något bedrägeri har förekommit.

ESV lämnar ett revisionsuttalande utan reservation. Det betyder att ESV bedömer att Tillväxtverkets räkenskaper för programmet ger en sann och rättvisande bild och är lagliga och korrekta. ESV bedömer även att det finns rimliga garantier för att myndighetens förvaltnings- och kontrollsystem (till exempel processer, rutiner och it-stöd) fungerar, men att vissa förbättringar krävs.