Revisionsuttalande och årlig rapport 2021 Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning (ESF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:45
Publiceringsdatum
2021-04-12

I rapporten och revisionsuttalandet bedömer ESV hur Svenska ESF-rådet har förvaltat de EU-medel som myndigheten ansvarar för inom Europeiska socialfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det nationella socialfondsprogrammet (ESF).

ESV har granskat 1,1 procent av de totala utgifterna inom programmet för räkenskapsåret 1 juli 2019–30 juni 2020. Felprocenten är 0,22 procent för hela programmet. Det är en minskning från föregående år då felprocenten var 1,89 procent. Enligt EU-kommissionen är en felprocent under 2 procent att anse som att hanteringen av EU-medel är tillfredställande.

ESV bedömer att de bakomliggande orsakerna till felen som huvudsakligen utgjorde felprocenten är otillräcklig kännedom om eller dålig tillämpning av regler och förordningar samt oavsiktliga slarvfel. ESV bedömer dock inte att något bedrägeri har förekommit.

ESV lämnar ett revisionsuttalande utan reservation. Det betyder att ESV bedömer att Svenska ESF-rådets räkenskaper för programmet ger en sann och rättvisande bild och är lagliga och korrekta. ESV bedömer även att det finns rimliga garantier för att myndighetens förvaltnings- och kontrollsystem (till exempel processer, rutiner och it-stöd) fungerar, men att vissa förbättringar krävs.