Revisionsuttalande och årlig rapport 2021 Havs- och fiskeriprogrammet (EHFF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2021:24
Publiceringsdatum
2021-04-12

I rapporten och uttalandet bedömer Ekonomistyrningsverket (ESV) hur Jordbruksverket har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska havs-och fiskerifonden (EHFF).

ESV har granskat 24,45 procent av de stödberättigade utgifterna inom EHFF för räkenskapsåret 1 juli 2019–30 juni 2020. Den sammanlagda felprocenten är 0 för hela programmet. Enligt EU-kommissionen är en felprocent under 2 procent att anse som att hanteringen av EU-medel är tillfredställande.

ESV lämnar ett revisionsuttalande med reservation. Det betyder att ESV bedömer att Jordbruksverkets räkenskaper för programmet ger en sann och rättvisande bild och är lagliga och korrekta. ESV anser vidare att det förvaltnings- och kontrollsystem (till exempel processer, rutiner och it-stöd) som inrättats är ändamålsenligt, förutom att det förekommer brister i processer och rutiner för att säkerställa lämpliga förvaltningskontroller samt fungerande system för att säkerställa en tillfredsställande verifieringskedja. ESV anser att reservationens inverkan är begränsad eftersom räkenskaperna ändå är korrekta, trots bristerna i förvaltnings- och kontrollsystemet.  

ESV:s sammanfattande bedömning är att förvaltnings- och kontrollsystemet ger en medelhög eller låg grad av säkerhet i fråga om utgifternas laglighet och korrekthet.