Regeringens resultatstyrning av myndigheterna En kartläggning av instruktioner och regleringsbrev under två decennier

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2021:18
Publiceringsdatum
2021-04-28

Rapporten ger en aktuell bild av hur regeringens tillämpning av resultatstyrningen har utvecklats sedan slutet av 1990-talet. En central slutsats är att regeringens reform av resultatstyrningens tillämpning från och med budgetåret 2009, då en mer långsiktig och strategisk styrning infördes, har medfört en rad väsentliga förändringar som består än i dag.

Exempelvis har antalet mål och återrapporteringskrav i myndigheternas regleringsbrev minskat rejält sedan 2009. Enligt ESV:s studie har inte heller den minskade styrningen i regleringsbreven kompenserats genom en ökad styrning på andra ställen, exempelvis genom fler mål i instruktionerna eller fler kortfristiga uppdrag i regleringsbreven. Resultaten pekar på att myndigheternas autonomi har ökat något i förhållande till regeringens styrning och kontroll sedan 2009.

Studien är en del av ESV:s regeringsuppdrag att ta fram en rapport om den ekonomiska styrningen i staten (ESV 2021:19), som redogör för vad den ekonomiska styrningen omfattar, hur den har utvecklats över tid och vilka utmaningar den står inför. En kortare redovisning av studiens resultat ingår i uppdragets huvudrapport.

Kontakt