Prisnivå för samhällsinvesteringar i myndigheternas budgetunderlag

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2021:42
Publiceringsdatum
2021-11-16

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på uppdrag av regeringen utrett förutsättningarna för att berörda myndigheter ska kunna lämna uppgifter om så kallade samhällsinvesteringar i löpande priser, i stället för i prisnivån för det år då budgetunderlaget lämnas. ESV har också gjort en motsvarande bedömning av beställningsbemyndiganden för de anslag som används för att finansiera dessa investeringar.

ESV föreslår bland annat att de berörda myndigheterna ska lämna sina investeringsplaner med utgångspunkt i den förväntade prisnivån för det år då investeringarna ska genomföras.

ESV föreslår också att regeringen anger planeringsförutsättningarna för de berörda myndigheterna i regleringsbreven eller genom informationssystemet Hermes.

För beställningsbemyndiganden föreslår ESV att åtaganden som avser beställningar av varor eller tjänster ska redovisas till förväntad prisnivå.

ESV:s föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag bör förtydligas när det gäller hur myndigheter ska följa upp och kommentera förändringar av investeringsplanerna och avvikelser från investeringsbudget.

ESV anser även att regeringen bör överväga att ändra förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag i syfte att klargöra vilka prisnivåer som bör gälla generellt vid upprättande av budgetunderlag.

Kontakt