Myndigheternas förvaltning av stöd för att lindra effekterna av det nya coronaviruset

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2021:39
Publiceringsdatum
2021-10-18

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på regeringens uppdrag följt upp hur de stöd som har införts eller förändrats med anledning av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 förvaltas hos de myndigheter som betalar ut stöden.

ESV bedömer att myndigheterna har förvaltat stöden väl utifrån rådande omständigheter. De har haft en begränsad tid på sig att ställa om verksamheten för att hantera stöden, men har beaktat kraven som ställs på förvaltningen, balanserat mål och risker kopplat till hanteringen och gett målgrupperna tillgång till stöden.

För att klara den snabba förändringen har myndigheterna frångått det traditionella sättet att arbeta med planering och uppföljning. I stället har de arbetat situationsanpassat med agila och iterativa besluts- och utvecklingsprocesser. Myndigheterna har också samverkat och hjälpt varandra i genomförandet.

Kontakt