Internrevision och intern styrning och kontroll 2021 Redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll under 2020

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2021:14
Publiceringsdatum
2021-03-30

Ekonomistyrningsverket lämnar årligen en rapport om den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll till regeringen. Denna redovisning avser 2020.

ESV bedömer att den interna styrningen och kontrollen är betryggande. Den statliga internrevisionen fungerar väl och är till nytta för myndighetsledningen. Myndighetsledningarna har fortsatt i mycket hög utsträckning beslutat om åtgärder med anledning av internrevisionens rekommendationer.

Kontakt