Finansiell styrning av Trafikverket – slutrapport

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2021:21
Publiceringsdatum
2021-04-19

Rapporten är slutredovisningen av Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) regeringsuppdrag om att göra en översyn av den finansiella styrningen av Trafikverket. I rapporten lämnar ESV ett antal förslag för hur regeringens styrning och uppföljning kan utvecklas. Förslagen bygger vidare på ESV:s delrapport med förslag på att förändra Trafikverkets anslagsstyrning, utveckla myndighetens investeringsplan och integrera den med nationella planen för transportinfrastruktur.

ESV föreslår bland annat att Trafikverkets investeringsplan utvecklas genom att utöka planen från att innehålla den statliga transportinfrastruktur som Trafikverket förvaltar till att omfatta hela den nationella transportinfrastruktur som Trafikverket finansierar, och som regeringen styr genom nationella och regionala planer. Därutöver föreslår ESV att investeringsplanen utökas med utgifter för underhåll och att objektstrukturen anpassas till detaljnivån i regeringens beslut om nationell plan. ESV anser också att uppföljningen av Trafikverket behöver utvecklas för att ge regeringen en förstärkt uppföljning av investeringar i transportinfrastruktur.