Ekonomisk styrning i staten

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2021:19
Publiceringsdatum
2021-04-28

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på uppdrag av regeringen tagit fram en rapport om den ekonomiska styrningen i staten, som redovisar vad den omfattar, hur den har utvecklats över tid samt vilka utmaningar den står inför. Rapporten ska vara en kunskapskälla och ett diskussionsunderlag som utgår från myndigheternas, regeringens och riksdagens perspektiv.

Enligt uppdraget består den ekonomiska styrningen av fyra delar: resultatstyrning, finansiell styrning, intern styrning och kontroll samt internrevision. Denna styrning har utvecklats i ett sammanhang där följande förändringar i statsförvaltningen har varit särskilt viktiga för den samlade utvecklingen:

  • Ökat fokus på effektivitet, god hushållning och resultat i den statliga budgetprocessen.
  • Delegering och decentraliseringen av ansvar och befogenheter.
  • Ökat fokus på uppföljning och redovisning av resultat.

ESV drar slutsatsen att den ekonomiska styrningen som helhet är omfattande men motiverad. ESV:s analys visar också att styrningen fungerar bra överlag och att den är accepterad i statsförvaltningen.

ESV har även identifierat ett antal utmaningar som kan fungera som en grund för den fortsatta utvecklingen av den ekonomiska styrningen i staten.

I denna rapport finns en kortare analys av hur regeringens tillämpning av resultatstyrning har förändrats och utvecklats över tid. I en kompletterande rapport (ESV 2021:18) redovisas en mer omfattande analys av denna studie.

Kontakt