EA-uppföljning 2020 Uppföljning av myndigheternas efterlevnad av det ekonomiadministrativa regelverket

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2021:1
Publiceringsdatum
2021-04-22

Resultatet av Ekonomistyrningsverkets ekonomiadministrativa uppföljning för 2020 visar att myndigheterna fortsätter att följa de ekonomiadministrativa bestämmelserna väl. Vissa områden har dock mer omfattande avvikelser från reglerna: statliga fodringar, e-beställningar och att lämna hyresavtal till ESV i tid.

ESV ser även en förbättringspotential inom andra områden, exempelvis för redovisning av ansvarsförbindelser i årsredovisningarna, hantering av beställningsbemyndiganden, betalning av indragna anslagsmedel och rapportering på S-koder.

Kontakt