Den statliga sektorn 2020

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2021:20
Publiceringsdatum
2021-06-23

Den statliga sektorns nettoförmögenhet för 2020 blev 1 818 miljarder kronor, efter att inomstatliga mellanhavanden eliminerats. Det är en minskning med 18 miljarder kronor jämfört med 2019. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av den statliga sektorn samlade tillgångar, skulder och kapital.

Denna årliga sammanställning publiceras endast på esv.se och redogör för den statliga sektorns nettoförmögenhet (skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas bokförda värde). Rapporten ger en översiktlig bild av samtliga verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över: de statliga myndigheterna, affärsverken och bolagen, AP-fonderna, Riksbanken samt Allmänna arvsfonden.

Kontakt