Behovet av internrevision En ändamålsenlig och samordnad statlig internrevision

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2021:4
Publiceringsdatum
2021-02-01

Med denna rapport redovisar vi ESV:s uppdrag i regleringsbrevet för 2020 som bland annat omfattar att utreda om urvalet av de myndigheter som i dag ska följa internrevisionsförordningen (2006:1228) är ändamålsenligt.

ESV bedömer att det inte är ett fullt ändamålsenligt urval av myndigheter som omfattas av internrevisionsförordningen. ESV föreslår därför att regeringen bör justera urvalet med utgångspunkt i ledningsform och omsättning.

ESV föreslår också att kravet på att internrevisionen ska ledas av en chef som är anställd i myndigheten bör omformuleras till att internrevisionen ska ledas av en chef som är anställd i en myndighet som ska följa internrevisionsförordningen. Därmed kan myndigheter samordna internrevisionen med varandra om de bedömer att det finns ett sådant behov.

Vidare bör all granskning av EU-medel som omfattar regional- och socialfonden organiseras med en internrevision. ESV föreslår att Tillväxtverket får ett utökat ansvar för en sådan internrevision.

Kontakt